2020-01-23
Tai Po CHUNG NGA COURT BLK B CHUNG SIN HSE (HOS 16/F Flat 5, 513ft2
HK$ 4.210 M
2020-01-23
Tai Po SAN TAU KOK 72 G/F, 700ft2
HK$ 4.600 M
2020-01-23
Tai Po TUNG SAU SQUARE 5-7 1/F Flat SM
HK$ 5.900 M
2020-01-23
Tai Po ONTOLO TWR 06A 12/F Flat A
HK$ 9.770 M
2020-01-23
Sai Kung NAM WAI 461 1/F, 700ft2
HK$ 4.000 M
2020-01-23
Sai Kung NAM WAI 461 G/F, 700ft2
HK$ 4.200 M
2020-01-23
Sai Kung MOUNT PAVILIA BLK C LG/F Flat G7
HK$ 57.065 M
2020-01-23
Tai Po WING FAI GDN 18/F Flat E, 551ft2
HK$ 5.800 M
2020-01-23
Tai Po MONT VERT PH 01 TWR 08 21/F Flat C
HK$ 8.180 M
2020-01-23
Tai Po TING KOK 142A 2/F, 700ft2
HK$ 3.280 M
2020-01-22
Tai Po SAN TAU KOK 131 2/F, 700ft2
HK$ 10.000 M
2020-01-22
Sai Kung TAI WAN 11C 1/F, 700ft2
HK$ 4.800 M
2020-01-22
Sai Kung TAI WAN 11C 2/F
HK$ 5.700 M
Price: $3.880 M
Price: $13.800 M
Price: $5.000 M
Price: $5.900 M
Price: $5.580 M
Price: $5.580 M
Price: $29.800 M
Price: $7.700 M
Price: $5.680 M
Price: $4.500 M
Price: $16.000 M
Price: $17.000 M
Price: $2.180 M
Rent: $17000
Rent: $13500
Rent: $10500
Rent: $34800
Rent: $7300